خدایا...

ازبدکردن آدمهایت شکایت داشتم به درگاهت اماشکایتم رابس میگیرم...

من نفهمیدم!فراموش کرده بودم که بدی راخلق کردی تاهر زمان که دلم گرفت از آدمهایت نگاهم به تو باشد...

گاهی فراموش میکنم که وقتی کسی کنارمن نیست معنایش این نیست که تنهایم..

معنایش این است که همه را کنارزدی تاخودم باشم وخودت...

باتوتنهایی معناندارد!

مانده ام تورانداشتم چه میکردم...!

دوستت دارم خدای خوب من

منبع : چادرمناجات زیبای دکتر چمران
برچسب ها :